Späť na zoznam

Poslanci schválili novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

poslanci-schvalili-novelu-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov
Dátum:14.11.2018

Zmeny v zákone by mali najmä zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstrániť niektoré problémy súvisiace so správou bytového domu.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada SR, by mala najmä zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zároveň má odstrániť niektoré problémy súvisiace so správou bytového domu obomi zákonnými formami, teda správcom a spoločenstvom vlastníkov. Zmeny v zákone nadobudnú účinnosť 1. novembra 2018. Národná rada SR ešte v júni preložila hlasovanie o tomto bode v druhom čítaní na septembrovú schôdzu.Súčasné znenie dotknutých častí zákona je podľa predkladateľov novely – poslanca Petra Antala a exposlankyne Edity Pfundtner (obaja Most-Híd) do veľkej miery nesystematické a neprehľadné, čo spôsobuje mnohé výkladové nejasnosti a praktické komplikácie sťažujúce alebo brániace riadnemu fungovaniu správy domu. V pôvodnom návrhu novely boli uvedené ako spoločné časti domu balkóny, lodžie a terasy, no po kritike verejnosti bol tento bod podľa spoločnej správy výborov vypustený.

Balkóny ako spoločná časť domu

Balkóny, lodžie a terasy sú totiž podľa spoločnej správy prvkami vonkajšej konštrukcie obvodových múrov, resp. strechy domu a tie už pre svoje technické riešenie a funkciu musia byť spoločnými časťami domu. Terasy by sa nemali zarátavať do podlahovej plochy bytu v prípade terás, ktoré sú zároveň spoločnou časťou domu, napríklad ako strecha bytového alebo nebytového priestoru na nižšom podlaží domu.Novela by mala zabezpečiť jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu prijímania rozhodnutí vlastníkmi. Zároveň má spresniť viacero súčasných zákonných ustanovení a zaviesť mechanizmy pre zvýšenú informovanosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu. Taktiež by mala priniesť účinnejšie opatrenia na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domov, pričom by mala zaviesť aj niektoré nové práva a povinnosti týchto subjektov. Súčasný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z roku 1993 bol doteraz novelizovaný sedemnásťkrát.

Vlastník zmluvu o spoločenstve nemôže vypovedať

Zmluva o spoločenstve sa bude uzatvárať v písomnej forme na neurčitú dobu, pričom sa schvaľuje rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve podpisuje osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Predseda spoločenstva je povinný schválenú zmluvu o spoločenstve a pri jej zmene úplné znenie zmluvy o spoločenstve doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do tridsať dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome by mala byť zvolaná podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Plán opráv na nasledujúci rok bude potrebné predložiť do 30. novembra bežného roka, pričom má zohľadniť najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Zároveň má navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv na kalendárny rok.

Správcovia a spoločenstvá do 30. júna 2019 zaevidujú rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prijaté pred 1. novembrom 2018 a zahrnú do zoznamu a dokumentácie súdnych konaní aj konania týkajúce sa domu začaté pred 1. novembrom 2018.

Späť na zoznam